Thông tin liên hệ các phòng ban CICT
THÔNG TIN CHUNG                                  Điện thoại                                     +(84) 203 3896 000
                                                                     Email                                              info@cict.com.vn
PHÒNG MARKETING 
                                                                     Điện thoại:                                    +(84) 203 3896 000 (máy lẻ 1007, 1008, 1009)
                                                                     Email:                                             cict.marketing@cict.com.vn
                                                              
PHÒNG KHAI THÁC
BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
     
Nhân viên dịch vụ khách hàng Điện thoại: +(84) 203 3896 000 (máy lẻ 3011)
Thu ngân Điện thoại: +(84) 203 3896 000 (máy lẻ 3016)
  Email: Cict.gate@cict.com.vn
  Fax : +(84) 203 3515 758
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH
Nhân viên kế hoạch tàu Điện thoại: +(84) 203 3896 000 (máy lẻ 3033)
Hotline: (+84) 936 652 858
Nhân viên kế hoạch bãi Điện thoại: +(84) 203 3896 000 (máy lẻ 3044)
Giám sát kế hoạch Điện thoại: +(84) 203 3896 000 (máy lẻ 3032)
  Email: cict.planning@cict.com.vn
  Fax: +(84) 203 3515 660
BỘ PHẬN CHỨNG TỪ
Nhân viên quản lý chứng từ Điện thoại: +(84) 203 3896 000 (máy lẻ 3001/3003/3004)
Giám sát bộ phận Điện thoại: +(84) 203 3896 000 (máy lẻ 3002)
  Email: cict.documentation@cict.com.vn
  Fax: +(84) 203 3515 660


BỘ PHẬN AN NINH   
Đường dây nóng +(84) 936 615 828
 
Email: Cict.Security@cict.com.vn  
PHÒNG THIẾT BỊ  
Điện thoại: +(84) 203 3896 000 (máy lẻ 7001/7002)  
Email: doanh.phan@cict.com.vn  
VĂN PHÒNG HẢI QUAN GIÁM SÁT  
Đường dây nóng: +(84) 913 263 112
Văn phòng giám sát: +(84) 989 422 488
Giám sát cổng cảng: +(84) 909 099 386
Fax : +(84) 203 3515 758

Sự kiện CICT nổi bật
Liên kết website
Thư viện hình ảnh
Tra cứu thông tin hàng hóa
OOCL Shipping LineCOSCO Shipping LineMAERSK LINEMCC TRANSPORTBen Line AgenciesWallenius Wilhelmsen Logistics MSCViconshipQuang Ninh portCarrixCPISSA MarineMITPANSSITtideworks