Năm 2019
NHÀ KHO TRONG CẢNG ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
Năm 2014
KHAI THÁC TÀU NÔNG SẢN ĐẦU TIÊN
Năm 2013
KHAI THÁC TÀU DĂM GỖ ĐẦU TIÊN
Năm 2012
KHAI THÁC TÀU CONTAINER ĐẦU TIÊN
NĂM 2008
CICT THÀNH LẬP DƯỚI HÌNH THỨC CÔNG TY TNHH
Năm 2010
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẢNG