Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp dầu diesel 0.05S-II năm 2024
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Cung cấp dầu diesel 0.05S-II năm 2024"
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Gia hạn dịch vụ quản trị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Gia hạn dịch vụ quản trị cơ sở hạ tầng thông tin"
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Gia hạn dịch vụ Microsoft 365 và giấy phép Endpoint protection
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Gia hạn dịch vụ Microsoft 365 và giấy phép Endpoint protection"
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp đồng phục bảo hộ lao động năm 2023
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Cung cấp đồng phục bảo hộ lao động năm 2023"
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Máy chủ HPE và giấy phép để nâng cấp máy chủ ESXi
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Máy chủ HPE và giấy phép để nâng cấp máy chủ ESXi"
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp dầu Diesel 0,05S-II năm 2023
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Cung cấp dầu Diesel 0,05S-II năm 2023"