Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Gia hạn dịch vụ Microsoft 365 và giấy phép Endpoint protection
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Gia hạn dịch vụ Microsoft 365 và giấy phép Endpoint protection"
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp đồng phục bảo hộ lao động năm 2023
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Cung cấp đồng phục bảo hộ lao động năm 2023"
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Máy chủ HPE và giấy phép để nâng cấp máy chủ ESXi
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Máy chủ HPE và giấy phép để nâng cấp máy chủ ESXi"
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp dầu Diesel 0,05S-II năm 2023
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Cung cấp dầu Diesel 0,05S-II năm 2023"
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp dịch vụ bảo trì cơ sở hạ tầng CNTT
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Cung cấp dịch vụ bảo trì cơ sở hạ tầng CNTT"
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Sửa chữa sân thượng bị thấm nước (phía trên phòng Công nghệ thông tin của Tòa nhà điều hành CICT)
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Sửa chữa sân thượng bị thấm nước (phía trên phòng Công nghệ thông tin của...