1201/2022 CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG CHO HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

  Kính gửi: Các Quý Khách hàng,

  CICT xin trân trọng thông báo, kể từ ngày 01/01/2022, CICT áp dụng "CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG" số 01/CICT-ĐKC đính kèm các hợp đồng dịch vụ.

Nội dung chi tiết của "CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG" vui lòng tải và tham khảo TẠI ĐÂY