1605/2022 Công văn số 5068/UBND-DL1 ngày 03/08/2021
𝐓𝐮̛̀ 𝟏𝟐:𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟒/𝟎𝟖/𝟮𝟬𝟮𝟭, tạm dừng các dịch vụ và hoạt động không thiết yếu trên địa bàn tỉnh.
( Nội dung chi tiết: Công văn số 5068/UBND-DL1 ngày 03/08/2021 về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.)
==============
𝐅𝐫𝐨𝐦 𝟏𝟐:𝐀𝐌 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟒 𝟐𝟎𝟐𝟏, Quang Ninh suspends all non-essential activities and services.
(In details: Official Letter No. 5068/UBND-DL1 dated August 3, 2021, on implementing urgent measures to prevent and control Covid-19 in the province.)