1605/2022 THÔNG BÁO: Thay đổi BAN ĐIỀU HÀNH của Công ty

Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân (CICT) xin thông báo về việc thay đổi BAN ĐIỀU HÀNH của Công ty.


Thực hiện theo Quyết định của Hội đồng thành viên CICT, ông Lê Quang Trung thôi giữ chức danh Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty và ông Trần Nam Trung thôi chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Công ty kể từ ngày 15/5/2021. Ông Frank Van Rompaey được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và ông Nguyễn Bá Sơn được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 15/5/2021. kể từ ngày 15/5/2021.

 
Vậy Công ty trân trọng thông báo tới các Quý Cơ quan, bàn ngành, các đối tác, khách hàng, các cá nhân, tổ chức liên quan được biết để thuận tiện trong việc giao dịch và liên hệ công tác.

Văn bản Thông báo "Thay đổi Ban Điều Hành " TẠI ĐÂY

 

Quyết định phê chuẩn bổ nhiệm Ban điều hành mới của CICT cho nhiệm kỳ tiếp theo 2021 - 2025: TẠI ĐÂY