2804/2023 BIỂU CƯỚC CICT 2021 (ÁP DỤNG TỪ 01/09/2021)

Biểu cước đối nội và đối ngoại của Cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân năm 2021

  (Áp dụng từ ngày 01/09/2021 đến khi có Biểu cước mới thay thế)

  Tải Biểu cước đối nội/đối ngoại CICT 2021 Tại đây