1105/2022 TỔ CHỨC XÉT NGHIÊM COVID-19 CHO 20% CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẠI CICT

 

𝑻𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒙𝒆́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑪𝒐𝒗𝒊𝒅-19 𝒄𝒉𝒐 20% 𝑪𝒂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒂̣𝒊 𝑪𝑰𝑪𝑻 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏.
Thực hiện theo chỉ đạo tại văn bản số 4042/UBND-DL1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid 19, hàng tuần, CICT tổ chức xét nghiệm test Covid ngẫu nhiên cho 20% Cán bộ nhân viên và nhà thầu có liên quan tại Công ty.

 

 

Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các mẫu xét nghiệm được thực hiện bởi Trung tâm kiểm soát bệnh tât tỉnh Quảng Ninh (CDC) bằng phương pháp PCR đều cho kết quả Âm tính.
Cùng chung tay đẩy lùi ngay COVID!!!