0210/2020 Hóa đơn điện tử

Quý khách hàng có thể truy vấn thông tin về hóa đơn điện tử của CICT tại website:

https://cictcailan.vnpt-invoice.com.vn/