2909/2020 Hướng dẫn chung đối với Đại lý và khách đến làm việc tại Cảng CICT

I. Thủ tục khai thác đối với Đại lý tàu

 

 

II. Thủ tục khai thác đối với Hãng tàu, công ty Xuất nhập khẩu

1. Đối với hàng Container

 

 

2. Đối với hàng ngoài Container

2.1 Hàng xuất

2.2 Hàng nhập

III. Quản lý An ninh - An toàn đối với người/xe của Đại lý/Khách hàng ra/vào Cảng

1. Quy trình vào cổng Cảng

 

 

2. Quy trình vào ra cổng Cảng

 

 

Quý Khách hàng xem chi tiết Quy trình đối với Đại lý và Khách đến làm việc tại Cảng CICT TẠI ĐÂY