THÔNG BÁO: Thay đổi BAN ĐIỀU HÀNH của Công ty
Thông báo: Thay đổi BAN ĐIỀU HÀNH của công ty - Tháng 5 năm 2021
THÔNG BÁO: Thay đổi Tổng Giám đốc - Người đại diện Pháp luật của Công ty
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân (CICTT) trân trọng thông báo về việc thay đổi Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty
CICT tái thiết lập các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
CICT tái thiết lập các biện pháp phòng chống dịch Covid-19!
THÔNG BÁO - QUY TRÌNH KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG BỘ RA/VÀO CẢNG CICT LẤY HÀNG NÔNG SẢN QUA CÂN ĐIỆN TỬ
THÔNG BÁO - QUY TRÌNH KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG BỘ RA/VÀO CẢNG CICT LẤY HÀNG NÔNG SẢN QUA CÂN ĐIỆN TỬ